Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Narzędzia do analizy bibliometrycznej

Bibliometria jest zbiorem metod statystycznych i matematycznych stosowanych do analizy piśmiennictwa naukowego. W praktyce akademickiej to ważna nauka, realizowana poprzez analizę bibliometryczną w określonych bazach danych i pozwalająca na porównywanie dorobku naukowego w odniesieniu do innych autorów i innych instytucji. Analiza może być prowadzona w oparciu o poszczególne bazy, na przykład Web of Science, które Biblioteka Politechniki Łódzkiej ma w swojej ofercie, ale warto skorzystać z wyspecjalizowanych narzędzi, które umożliwiają analizę danych bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w Web of Science (InCites) oraz bazach Elsevier (SciVal). 

InCites

InCites, narzędzie stworzone przez firmę Thomson Reuters (obecnie odpowiada za nie firma Clarivate Analytics), umożliwia dokonywanie analiz bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w Web of Science. Dostarcza zestaw danych w formie wykresów i tabel, obejmujących dane i wskaźniki opracowane na podstawie trzech źródeł: badania reputacji, informacji demograficznych i finansowych pochodzących z analizowanych instytucji oraz informacji na temat czasopism, publikacji i cytowań pochodzących z baz Web of Science. 

Dzięki przejrzystemu interfejsowi w prosty sposób możliwe jest tu przeprowadzenie wszechstronnych analiz porównawczych w zakresie produktywności oraz efektywności instytucji i badaczy w zestawieniu z ich odpowiednikami z całego świata. Liczne filtry (lokalizacja, nazwa organizacji, nazwiska badaczy, współpraca naukowa, rodzaj publikowanych badań, cytowania i in.) umożliwiają otrzymanie szczegółowych rezultatów wyszukiwania, obejmujących analizy dorobku naukowego poszczególnych badaczy czy konkretnych organizacji, w ujęciu geograficznym, według dziedziny badań oraz rodzaju publikacji (czasopisma, książki, materiały konferencyjne). Na dodatek dane mogą zostać zwizualizowane w postaci różnego typu wykresów, w których można wybrać najważniejsze kryteria prezentacji danych (liczba dokumentów w bazie WoS, liczba cytowań, % cytowanych publikacji, miejsce w rankingu oraz wskaźnik cytowań). Rezultaty wyszukiwania mogą zostać dodatkowo ograniczone poprzez progi (tresholds) i eksportowane do pliku CSV. Aby skorzystać z InCites wystarczy wejść na stronę https://incites.thomsonreuters.com/. Należy dodać, iż serwis wymaga indywidualnej rejestracji.

Warto dodać, że Biblioteka umożliwia też dostęp do narzędzia Essential Science Indicators, które dokonuje podziału czasopism znajdujących się w bazie Web of Science na szerokie kategorie, a także wskazuje najczęściej i najszybciej cytowane publikacje w czasopismach w różnych kategoriach. Baza ta przedstawia ranking autorów, instytucji, krajów oraz czasopism w obrębie 22 szerokich dyscyplin, pozwala na "wyłowienie" najlepszych naukowców i instytucji w danej dyscyplinie oraz zidentyfikowanie trendów i „wzrastających” dziedzin badawczych.

SciVal

SciVal  opiera się na bazie Scopus firmy Elsevier (dane od  1996 roku) i zapewnia dostęp do wyników badań z 4600 instytucji badawczych z 220 krajów całego świata. Oferuje nie tylko zaawansowane narzędzia do analizowania danych dotyczących Politechniki Łódzkiej oraz innych podmiotów nauki z całego świata, z uwzględnieniem liczby publikacji, cytowań, poszczególnych badaczy, współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz kompetencji (analiza mocnych stron instytucji pod względem badań naukowych). Na dodatek do wszystkich wyciąganych danych można zastosować liczne filtry, np. według dziedziny badawczej.

Narzędzie to umożliwia:

 

  • wizualizację wyników badań. Daje dostęp do kompleksowego podsumowania skuteczności badań z dowolnych jednostek badawczych, pozwala określić swoje atuty badawcze oraz interdyscyplinarność  obszarów badawczych.
  • analizę porównawczą  swoich postępów. Możliwość porównania wydajności jakichkolwiek instytucji, państw i predefiniowanych grup lub stworzenie swoich własnych obszarów badań i monitorowania postępów w czasie.
  • rozwijanie  współpracy partnerskiej. Identyfikacja i analiza istniejących i potencjalnych możliwości współpracy opartych na dorobku wydawniczym i cytowaniach. 

Narzędzie podzielone jest na wygodne moduły. Overview dostarcza kompleksowej informacji o działalności naukowej poszczególnych badaczy, instytucji oraz krajów, Benchmarking pozwala przeprowadzić różnorodne analizy porównawcze instytucji i naukowców, z kolei Collaboration to część, która dostarcza szczegółowych informacji o sieci współpracy naukowej instytucji. Dane zwizualizowane są w przejrzysty sposób w zakładkach, możne je wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego do pliku CSV, do pliku PDF lub wydrukować. Aby skorzystać z SciVal wystarczy wejść na stronę https://www.scival.com/ (z sieci PŁ) lub przez serwer HAN na stronie Biblioteki, po zalogowaniu, w przypadku dostępu spoza sieci politechnicznej (http://han.p.lodz.pl/han/scival). Należy dodać, iż serwis SciVal wymaga indywidualnej rejestracji. 

 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej