Bibliografia załącznikowa

Do opracowań naukowych (pracy magisterskiej, dyplomowej) powinien być załączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych przy pisaniu pracy. Jest to "Bibliografia załącznikowa". Wykaz umieszczony na końcu pracy powinien być uszeregowany alfabetycznie według haseł autorskich (a w przypadku ich braku - tytułowych) oraz ponumerowany.

Przy sporządzaniu przypisów pomocna będzie norma PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.

Podstawowe zasady opracowania przypisów

  • informacje zawarte w przypisach powinny zawierać jednoznaczną identyfikację cytowanego materiału; dane powinny być przejęte z cytowanego zasobu informacji;
  • zaleca się, aby dane zawarte w przypisie odzwierciedlały specyfikę egzemplarza lub wystąpienia dokumentu, który został wykorzystany;
  • w przypadku dokumentów online, które mogą ulec zmianie, dane te obejmują lokalizację sieciową wersji, z której skorzystano, oraz datę dostępu do dokumentu;
  • we wszystkich przypisach umieszczonych w dokumencie należy stosować jednolity styl, format i interpunkcję.

W sporządzaniu bibliografii oryginalnych dokumentów w języku rosyjskim i innych słowiańskich pomoże tabela transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie. (pobierz plik)


Wybrane elementy bibliografii załącznikowej

 

Książka - elementy opisu i przykłady

Nazwa Twórcy lub Twórców (Autor/Autorzy)

Tytuł

Oznaczenie nośnika (wymagany, jeżeli jednostka nie jest drukiem)

Kolejne wydanie (wymagany, jeżeli jednostka nie jest pierwszym wydaniem)

Miejsce wydania i wydawca

Data wydania

Data aktualizacji lub przejrzenia (wymagany, jeżeli ma zastosowanie, dla zasobów informacji online)

Data powołania (wymagany dla zasobów informacji online)

Identyfikator znormalizowany (np. ISBN) jeśli jest osiągalny

Dostępność i dostęp (wymagany dla zasobów informacji online)

 

Przykłady opisów książek drukowanych:

Fowler, H.W. A dictionary of modern English usage. 2nd ed., revised by Sir Ernest GOWERS. Oxford: Clarendon Press, 1968.

Rachwał, Tadeusz i Dwuraźna, Stefania. Ćwiczenia z geometrii wykreślnej. T.1, Rzuty Monge'a. Cz. 1, Teksty zadań i rozwiązań. Warszawa, 1984.

 

Przykłady opisów książek elektronicznych:

INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF). RFC 3979: Intellectual Property Rights in IETF Technology [online]. Edited by S. Bradner. March 2005 [przeglądany 18 czerwca 2006]. Dostępny w: http://www.ietf.org/rfc/rfc3979.txt

Christiansen, Donald. Electronics engineers handbook [CD-ROM]. 4 ed. New York. McGraw-Hill. 1999.

Encyclopedia of Surface and Colloid Science [online]. New York. Marcel Dekker, Inc. 1997-2005. [przeglądany 12 maja 2005]. Dostępny w: http://www.dekker.com/servlet/product/productid/E-ESCS

 

Rozdział w książce - elementy opisu i przykłady

 

Nazwa Twórcy lub Twórców (Autor/Autorzy)

Rok (w przypadku stylu cytowania "nazwa i data")

Tytuł dokumentu niesamoistnego (rozdziału)

W:

Nazwa twórców jednostki macierzystej (Autor/ Autorzy całości książki)

Tytuł jednostki macierzystej

Oznaczenie nośnika (wymagany, jeżeli jednostka nie jest drukiem)

Kolejne wydanie (wymagany, jeżeli jednostka nie jest pierwszym wydaniem)

Miejsce wydania i wydawca

Data wydania

Numeracja tomu zawierającego dokument niesamiostny

Zakres numerów stronic dokumentu niesamiostnego

Data aktualizacji/ przejrzenia (wymagany, jeżeli ma zastosowanie, dla zasobów informacji online)

Data powołania (wymagany dla zasobów informacji online)

Identyfikator znormalizowany (np. ISBN) jeśli jest osiągalny

Dostępność i dostęp (wymagany dla zasobów informacji online)

 

Przykłady opisów rozdziałów w książce drukowanej:

SMITH, C. Problems of information study in history. W: S. STONE, ed. Humanities information research. Sheffield: CRUS, 1980, s. 27-30.

Królak, M. Ćw. 2. Próba ściskania. W: Laboratorium Wytrzymałości Materiałów. 2002, s. 27-39.

 

Przykłady opisów rozdziałów w książkach elektronicznych:

MCCONNEL, W.H. Constitutional history. W: The Canadian encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version1.1. Toronto: MCCelland & Stewart, c. 1993. ISBN 0-7710-1932-7.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL [U.S.], Committee on the Training Needs of Health Professionals to Respond to Family Violence. Current Educational Activities in the Health Professions. W: Confronting Chronic Neglect: The Education and Training of Health Professionals on Family Violence [online], Washington DC: National Academy Press, 2002, s. 35-44 [przeglądany 23 czerwca 2006], Dostępny w: http://darwin.nap.edu/openbook.php?record_id=10127&page=35

 

Czasopismo opisywane w całości - elementy opisu i przykłady

 

Tytuł

Oznaczenie nośnika (wymagany, jeżeli jednostka nie jest drukiem)

Rok

Wydanie (wymagany, jeśli występuje)

Miejsce wydania i wydawca

Data wydania

Numeracja Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, numery) (wymagany, jeżeli powołanie nie dotyczy tytułu jako całości)

Data powołania (wymagany dla zasobów informacji online )

Identyfikator znormalizowany (np. ISBN) jeśli jest osiągalny

Dostępność i dostęp (wymagany dla zasobów informacji online)

 

Przykłady czasopism drukowaych:

Bulletin trimestriel. Institut archéologique du Luxemburg. 1925-. ISSN 0020-2177.

Polish Journal of Ecology. Institute of Ecology, Polish Academy of Science, 1998 vol. 46, no. 1-. ISSN 1505-2249.

 

Przykłady czasopism online:

Journal of Technology Education [online]. Blacksburg (Va.): Virginia Polytechnic Institute and State University. 1989 [przeglądany 4 kwietnia 2012]. Dostępny w: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v24n1/. ISSN 1045-1064.

AJET: Australasian Journal of Educational Technology [online]. Australia: ASCILITE, Winter 2000, vol. 16, no.2 [przeglądany 23 października 2003]. ISSN 0814-673X. Dostępny w: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet16/ajet16.html

 

Artykuł w czasopiśmie - elementy opisu i przykłady

Nazwa Twórcy/ Twórców (Autor/ Autorzy) cytowanego dokumentu niesamoistnego

Rok (w przypadku stylu cytowania "nazwa i data")

Tytuł dokumentu niesamoistnego (artykułu)

W:

Tytuł macierzystego wydawnictwa ciągłego

Oznaczenie nośnika (wymagany, jeżeli jednostka nie jest drukiem)

Kolejne wydanie (wymagany, jeżeli jednostka nie jest pierwszym wydaniem)

Miejsce wydania i wydawca

Data wydania

Numeracja tomu itp. zawierającego dokument niesamiostny

Zakres numerów stronic dokumentu niesamiostnego

Data powołania (wymagany dla zasobów informacji online )

Identyfikator znormalizowany (np. ISSN, DOI itp.) jeśli jest osiągalny

Dostępność i dostęp (wymagany dla zasobów informacji online)

 

Przykłady artykułów z czasopism drukowaych:

ANDREWS, M., et al. Growth of Chara Lispida II. Shack adaptation. Journal of Ecology. 1984, 72(3), 885-895. ISSN 0022-0477.

Janiak S. [et al.]. Aktywność katalizatorów o zróżnicowanej strukturze porowatej w hydroodsiarczaniu frakcji olejowej. W: Przem. Chem. 1978, T. 57, nr 7, s. 343-345.

 

Artykuły z czasopism online:

AJET: Australasian Journal of Educational Technology [online]. Australia: ASCILITE, Winter 2000, vol. 16, no.2 [przeglądany 23 października 2003]. ISSN 0814-673X. Dostępny w: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet16/ajet16.html

Basal, Guldemet; Oxenham, William. Vortex spun yarn vs. air-jet spun yarn. Autex Research Journal [online]. September 2003. Vol. 3, nr. 3 [przeglądany 12 maja 2005]. Dostępny w: http://www.autexrj.org/

 

W przypadku artykułów napisanych przez kilku autorów można podać wszystkich, lub pierwszego oraz skrót [et al.].

Opis patentowy - elementy opisu i przykłady

 

Zalecany porządek elementów w przypisie do dokumentu patentowego jest, poza datą, taki sam jak do dokumentu niesamoistnego w wydawnictwie ciągłym.

 

Odpowiedzialność główna

Tytuł wynalazku

Odpowiedzialność drugorzędna

Uwagi

Kraj lub urząd udzielający

Rodzaj dokumentu patentowego (np.opis patentowy)

Numer

Data wydania dokumentu cytowanego

 

Przykłady:

Reda, Janusz. Sposób zasilania plazmotronu łukowego do cięcia pod wodą i plazmotron łukowy do cięcia pod wodą. Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk. Polska. Opis patentowy.152 261. Opubl. 31.05.1991

PHILIP MORRIS INC. Optical perforating apparatus and system. European patent application 0021165A1. 1981-01-07.

WINGETLTD. Detachable bulldozer attachment for dumper vehicles. Inventor: Reginald John ENGLAND.

8 March 1967. Zgłoszenie: 10 June 1963. Int. Cl: E02F 3/76. GB Cl: E1F 12. GB Patent Specification 1060631.

CARL ZEISS JENA, VEB. Anordnung zur lichtelektrischen Erfassung der Mitte eines Lichtfeldes. Switzerland, Patentschrift 608626. 1979-01-15.

Norma - elementy opisu i przykłady

Numer normy

Rok

Tytuł normy

  

Przykłady:

PN-ISO 690-2:1999. Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

 

Inne źródła online: strony WWW, listy dyskusyjne, biuletyny informacyjne itp. - elementy opisu i przykłady

 

Nazwa twórcy(-ów) (wiadomości) wymagany, jeżeli przypis dotyczy konkretnej wiadomości

Rok (w przypadku stylu cytowania "nazwa i data")

Tytuł wiadomości - zwykle pasek z tematem stanowi tytuł wiadomości

Tytuł macierzystego systemu komunikowania się (jeżeli jest dostępny)

Oznaczenie nośnika

Data wysłania wiadomości łącznie z rokiem, miesiącem i dniem

Dostępność i dostęp

 

 

Przykłady opisu bibliograficznego całej witryny internetowej:

Words Without Borders: The online magazine for international literature. PEN American Center, © 2005 [przeglądany 12 lipca 2006], Dostępny w: http://www.wordswithoutborders.org .

 

Przykłady opisu bibliograficznego części witryny internetowej:

 

CLARK, Carol. On the threshold of a brave new world. W: Blueprint of the body [online], CNN.com, 2000 [przeglądany 24 sierpnia 2000; 10:25 EST], In-depth specials. Dostępny w: http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/genome/storey/overview/

FREEMAN, John. Book reviews pushed to the margins [online]. The blog books. Guardian Unlimited, 25 April 2007, 12:27 BST [przeglądany 26 kwietnia 2007], Dostępny w: http://blogs.guardian.co.uk/books/2007/04/last_week_the_london_book.html

McLEAN, Renwick. Canary Islands species threatened by soft borders. International Herald Tribune [online], Paris, France, 21 June 2006 [przeglądany 7 lipca 2006], Dostępny w: http://www.iht.com/articles/2006/06/20/news/ecology.php

PAX, Salam. Where Is Raed? [online]. Blogger. 21 Feb. 2003, 19:17 [przeglądany 10 lipca 2006]. Dostępny w: http://dear_raed.blogspot.com. Ścieżka dostępu: Homepage; archive; 02/01/2003-02/28/2003.

SEPULVEDA, Luz. The Death of God: Damien Hirst. Culturekiosque [online]. New York, Paris: Euromedia Group Ltd., 4 May 2006 [przeglądany 7 lipca 2006]. Dostępny w: http://www.culturekiosque.com/art/comment/damien_hirst.html

Internet forum. Wikipedia: The Free Encyclopedia. 7 July 2006, 11:32 [przeglądany 10 lipca 2006, 12:28],Dostępny w: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_forum

 

Przykłady opisu bibliograficznego wątku na forum internetowym:

Planet Science [forum dyskusyjne], BBC Science & Nature message boards [przeglądany 13 maja 2006], Dostępny w: http://www.bbc.co.uk/dna/mbsn/F2801717

 

Przykłady opisu bibliograficznego konkretnej wiadomości na forum internetowym:

FISHER, Fritz. Re: Shakespeare as required reading. W: USERNET newsgroup: humanities.lit.authors.shakespeare [online], 29 May 1996; 0009:07:11 [przeglądany 4 czerwca 1996; 13:03 EST], Message-ID: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dostępny w: Internet

 

Przykłady opisu bibliograficznego e-maila:

Pritchard, Sarah. Your request for information about ISO standards. [online]. Message to: Morisson, Margaret . 18 February 1995 [przeglądany 3 marca 1995]. Korespondencja osobista.

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej