Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Konto czytelnika

Jak się zapisać do Biblioteki?

Z Biblioteki Politechniki Łódzkiej na miejscu może korzystać każdy, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej. Dla osób, które chcą wypożyczać książki i korzystać z innych usług biblioteki karta biblioteczna jest niezbędna.

Do Biblioteki PŁ zapisywani się automatycznie wszyscy studenci i doktoranci pierwszego roku studiów na Politechnice Łódzkiej - otrzymana elektroniczna legitymacja studencka jest równocześnie kartą biblioteczną. 

 

Pozostałe osoby, które chcą korzystać z Biblioteki, powinny udać się do wypożyczalni na 1. piętrze w Bibliotece Głównej. 

Oto dokumenty, które są niezbędne do dokonania zapisu:

  • Pracownicy PŁ - dokument potwierdzający zatrudnienie, wypełniona deklaracja oraz fotografia do zeskanowania,
  • Studenci i doktoranci starszych lat PŁ, którzy nie mają elektronicznych legitymacji studenckich - indeks z aktualną rejestracją, wypełniona deklaracja oraz fotografia do zeskanowania,
  • Studenci i doktoranci innych łódzkich uczelni - dowód osobisty, elektroniczna legitymacja studenta/doktoranta,
  • Studenci studiów podyplomowych i wolni słuchacze PŁ - potwierdzenie z dziekanatu o uczestniczeniu w studiach podyplomowych lub statusie wolnego słuchacza, dowód osobisty, wypełniona deklaracja i fotografia do zeskanowania,
  • Uczniowie Zespołu Szkół PŁ - ważna legitymacja szkolna, deklaracja ucznia, która w przypadku osób niepełnoletnich musi być dodatkowo podpisana przez rodzica/opiekuna i dostarczona do Biblioteki przez szkołę oraz fotografia do zeskanowania,
  • Emerytowani pracownicy PŁ - dowód osobisty oraz świadectwo pracy poświadczające odejście na emeryturę z PŁ,
  • Pozostałe osoby pełnoletnie (które mogą również wypożyczać książki z Biblioteki za kaucją) - dowód osobisty i wypełniona deklaracja.


 

Ważność karty

Pracownicza karta biblioteczna wydawana jest na czas zatrudnienia w PŁ.

Doktorancka i studencka karta biblioteczna wydawana jest na czas trwania studiów.

Karta biblioteczna osoby wypożyczającej za kaucją wydawana jest na 5 lat.

 

Odstępowanie karty bibliotecznej bądź Elektronicznej Legitymacji innym osobom pozbawia prawa do korzystania z Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych PŁ zarówno właściciela karty, jak i osobę bezprawnie się nią posługującą. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej, zmiany adresu, nazwiska itp. należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię Biblioteki Głównej PŁ lub jedną z bibliotek filialnych.


 

Zgubienie karty

W przypadku utraty dokumentu identyfikującego czytelnika w systemie bibliotecznym zaleca się jak najszybsze powiadomienie dowolnej wypożyczalni Biblioteki PŁ, aby poprzez czasowe zablokowanie konta użytkownika lub odpowiednią adnotację zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu utraconego dokumentu.

Duplikat karty bibliotecznej wydaje się w Bibliotece Głównej w przypadku zmiany danych osobowych użytkownika lub zagubienia albo uszkodzenia karty bibliotecznej. 

W przypadku wydania duplikatu, z powodu zmiany danych lub uszkodzenia, czytelnik zobowiązany jest do zwrotu pierwotnego egzemplarza karty bibliotecznej. W celu otrzymania duplikatu karty bibliotecznej należy zgłosić się do Biblioteki Głównej z dokumentami jak do zapisu oraz wnieść opłatę.


 

Opłaty związane z kartą biblioteczną

Opłata za:

wystawienie nowej karty bibliotecznej wynosi 12,00 zł

wystawienie duplikatu karty bibliotecznej wynosi 12,00 zł

za wymianę zniszczonej karty bibliotecznej wynosi 12,00 zł


 

Karty obiegowe

W chwili opuszczania Uczelni pracownicy oraz studenci większości Wydziałów PŁ otrzymują kartę obiegową (tzw. obiegówka), na której należy uzyskać wpisy potwierdzające rozliczenie z poszczególnymi jednostkami PŁ. W celu uzyskania potwierdzenia rozliczenia się z biblioteką należy: 

1) w bibliotekach filialnych - zwrócić wszystkie wypożyczone książki i uregulować należności, a następnie 

2) w Wypożyczalni Biblioteki Głównej, na I piętrze (w godzinach pracy Wypożyczalni), zwrócić wypożyczone książki, uregulować należności, oddać kartę biblioteczną. 


 

Korzystanie przez osoby spoza PŁ

Osoby, które nie są ani studentami, ani pracownikami Politechniki Łódzkiej mogą korzystać z naszej biblioteki na trzy sposoby:

  • na miejscu w czytelniach i strefach wolnego dostępu do zbiorów, co obejmuje zarówno korzystanie z książek, czasopism, norm, patentów czy prac doktorskich oraz dostęp do baz danych, serwisów czasopism itp. - wystarczy dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
  • wypożyczając książki poza bibliotekę - po zapisaniu się i uiszczeniu kaucji
  • za pośrednictwem innej biblioteki (np. własnej instytucji lub uczelni) na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Szczegółowe warunki korzystania ze zbiorów i usług określa "Regulamin udostępniania zbiorów i usług w Bibliotece Politechniki Łódzkiej".

 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej